Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Федянiн Вячеслав Давiдович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 21.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Науково-iнженерний центр "ЗТЗ-Сервiс"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
13605779
4. Місцезнаходження
Ленiнський, 69069, м.Запорiжжя, Днiпропетровське шосе,11
5. Міжміський код, телефон та факс
061 280-28-00
6. Електронна поштова адреса
root@ztz-service.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР №76   22.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці stoskmarket.gov.ua в мережі Інтернет 30.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) X
33. Примітки Дiяльнiсть емiтента не лiцензується. Емiтентом не розкривалася iнформацiя про рейтингове агенство, тому що рейтингова оцiнка емiтента та його цiнних паперiв у 2014 роцi не проводилась. У 2014 р. емiтентом не було здiйснено випуску процентних облiгацiй, дисконтних та безпроцентних облiгацiй, а також iнших цiнних паперiв та похiдних цiнних паперiв. Протягом звiтного року еметентом викуп власних акцiй не здiйснювався. Сертифiкати цiнних паперiв не видавалися, акцiї iснують у бездокументарнiй формi. Борговi цiннi папери не випускалися тому iнформацiя про гарантiї третьої особи вiдсутня.Протягом звiтного року емiтент не випускав i не розмiщував iпотечнi облiгацiї. Зобов'язання по iпотечним облiгацiям вiдсутнi тому i вiдсутнє i iпотечне покриття. Пiдстав для виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй не було. Протягом звiтного року емiтент не мав прострочених строкiв сплати платежiв за кредитними договорами ( договорами позики). У 2014 р. емiтент не розмiщував iпотечнi сертифiкати, також не випускав сертифiкати ФОН. Кошти на фiнансування будiвництва не направлялися. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. ТОВ Науково-iнженерний центр "ЗТЗ-СЕРВИС" не входив та не входить до будь-яких обґ'єднань пiдприємств.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Науково-iнженерний центр "ЗТЗ-Сервiс"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
11031200000030401
3. Дата проведення державної реєстрації
28.09.2011
4. Територія (область)
Запорізька
5. Статутний капітал (грн)
1898490.0
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
92
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
33.14 ремонт i технiчне обслуговування електричного устаткування
33.20 установлення та монтаж машин i устаткування
71.12 дiяiльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах
10. Органи управління підприємства
Органами управляння в ТОВ НIЦ "ЗТЗ-Сервiс" є: загальнi збори учасникiв - вищий орган управлiння; Генеральний директор - виконавчий орган, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства; Ревiзiйна комiсiя - орган, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Кредi Агрiколь Банк"
2) МФО банку
300614
3) поточний рахунок
26005500047038
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "Кредi Агрiколь Банк"
5) МФО банку
300614
6) поточний рахунок
26005500047038

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ВАТ Холдингова компанiя "Електрозавод" 1027700157 10702Росiя м.Москва вул. Електрозаводська, буд.21 98.738000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 98.738000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Федянiн Вясеслав Давiдович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СА 475605 17.06.1997 Ленiнське РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.
4) рік народження**
1948
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
начальник групи ВЗШiЕ ВО "Запорiжтрансформатор"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.09.2011 5 рокiв
9) Опис
Займав посаду директор по виробництву згiдно iз наказом ВП "Запорiжтрансформатор" №118 вiд 10.04.1991р. та штатним розкладом. Обран генеральним директором на засiданнi Спостережної ради, що вiдбулося 13.05.2009р.Розмiр виплаченої винагороди складає 158,4 тис.грн. Не було та немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Конкiна Людмила Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в 45 08 500501 25.08.2006 вiддiл ВВС "Пiвденне Бутово" м.Москва
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ведомий економiст ДФКА №71 ВАТ "Електрозавод" м.Москва, вул.Електрозаводська,21
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.09.2011 не визначено
9) Опис
Обрана загальними зборами учасникiцв ТОВ НIЦ "ЗТЗ - Сервiс" 17.05.2011 р. Не було та немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Винагорода не встановлена та не виплачувалась.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Казбекова Любов Iллiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СА 550134 16.09.1997 Ленiнський РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер ТОВ "НВП Електротехремонт"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.06.2009 не визначено
9) Опис
Займає посаду вiдповiдно iз наказом №253 от 01.062009 р. Розмiр винагороди складає 105,6 тис.грн. Не було та немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Виконавчий орган - генеральний директор Федянiн Вячеслав Давiдович СА 475605 17.06.1997 Ленiнський РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 0 0.00000000000 0 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Конкiна Людмила Миколаiвна д/в 45 08 500501 25.08.2006 вiддiл ВВС "Пiвденне Бугово" м.Москва 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Казбекова Любов Iллiвна СА 550134 16.09.1997 Ленiнське РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 0 0.00000000000 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ВАТ Холдингова компанiя "Електрозавод" 05758078 10502 Росiя Московський м.Москва вул.Електрозаводська, буд.21 14.06.2007 5164 98.73800000000 4959 0 205 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 5164 98.73804900000 4959 0 205 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 20.10.2014
Кворум зборів** 98.738000000000
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: видача фiнансової позики

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Сума виплачених дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис Загальнi збори учасникiв товаритства по пiдсумкам роботи товариства у 2014 р. не проводились, дивiденти не нарахованi. Накопичена сума дивiдендiв не виплачених акцiонерам (дебiторська заборгованiсть) станом на 31.12.2014 р.: за простими iменними акцiями - 158,7 тис.грн.; за привiлейованими iменними акцiями - 7,0 тис.грн.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Капiтал"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 20503140
Місцезнаходження 69035 Україна Запорізька Орджонiкiдзевський м.Запорiжжя пр-т Ленiна, 170-б, прим.№1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0150
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (061) 213-17-45
Факс (061)213-57-60
Вид діяльності аудиторськi послуги
Опис Договор на надання аудиторських послуг №10/08 вiд 12.05.2008р.: аудиторська перевiрка повного пакета фiнансової звiтностi ТОВ НIЦ "ЗТЗ-Сервiс" за 2013 рiк; перевiрка вiдповiдностi нарахування податкiв, обов"язкових загальнодержавних соцiальних зборiв; вiдповiдностi податкової звiтностi, розрахункiв по обов"язковим платежах за 2013 рiк вимогам дiючого законодавства України; перевiрка правильностi ведення бухгалтерського облiку; дотримання касової дисциплiни; дотримання порядку облiку пiдзвiтних сум.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Фiлiя "Запорiзьке регiональне управлiння" публiчне акцiонерне товариство комерцiйний банк "Приватбанк"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 14360570
Місцезнаходження 49094 Україна Дніпропетровська Жовтневий м.Днiпропетровськ Набережна Перемоги,50
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 483524
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.08.2009
Міжміський код та телефон (061) 289-97-80
Факс (061) 289-97-84
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Договiр № ЕЗ-12/10 вiд 01.07.2010 р. на надання послуг щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах, зарахування на них iменних цiнних паперiв, внесення змiн до реквiзитiв власника цiнних паперiв до укладення договору з власником (тiльки щодо власника, який володiє менше нiж одним вiдсотком акцiй випуску Емiтента)

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна Шевченкiвський м.Київ вул.Нижнiй Вал, буд.17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04
Факс (044)482-52-01
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Договiр № ОВ-5821 вiд 23.09.2014 р. на надання Емiтенту послуг щодо обслуговування випуску цiнних паперiв Емiтента: прийом на зберiгання вiд Емiтента глобального сертифiкату випуску цiнних паперiв, вiдкриття та ведення рахунку Емiтента у цiнних паперах, виконання операцiй Емiтента з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень Емiтента.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20.05.2010 № 204-1/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA 4000069090 Документарні іменні 363.000 222 80586.000 4.244742000000
Опис Розпорядження № 5-ЗП-З вiд 21.01.2011 р. зупинено обiг акцiй.ТОВ НIЦ "ЗТЗ-Сервiс" надало до Державнiй комiсiцiї з цiнних паперiв та фондового ринку заяву на скасування реєстрацiї випуску акцiй.
 
20.05.2010 № 204/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA 4000069082 Документарні іменні 363.000 5008 1817904.000 95.755258000000
Опис Розпорядженням № 5 -ЗП-З вiд 21.01.2011 р. зупинено обiг акцiй. ТОВ НIЦ "ЗТЗ-Сервiс" надало до Державнiй комiсiцiї з цiнних паперiв та фондового ринку заяву на скасування реєстрацiї випуску акцiй.
 

XI. Опис бізнесу

Пiдприємство було створено 18.04.1991р. шляхом видiлення iз ВО "Запорiжтрансформатор" в самостiйне державне пiдприємство Науково-iнженерний центр "ЗТЗ-Сервiс". 14.01.93р. перетворено в Орендне пiдприємство НIЦ "ЗТЗ-Сервiс", з метою подальшої приватизацiї. 21.10.93р. - приватизовано та перетворено як ТОВ НIЦ "ЗТЗ-Сервiс ЛТД". 24.03.94р. - перереєстроване як ЗАТ НIЦ "ЗТЗ-Сервiс". 08.09.94р. - перереєстроване як ВАТ НIЦ "ЗТЗ-Сервiс". На протязi усiєї дiяльностi пiдприємство виконувало роботи на Українi та за її межами по ремонту, монтажу, дiагностицi стану трансформаторiв, реакторiв, iншого великого енергетичного обладнання, що виготовлено виробниками рiзних країн. 28 вересня 2011 р. створене Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Науково-iнженерний центр "ЗТЗ-Сервiс" внаслiдок припинення шляхом перетворення (реорганiзацiї) Вiдкритого акцiонерного товариства Науково-iнженерного центру "ЗТЗ-Сервiс".
 
Органiзацiйна структура емiтента: орган управлiння: загальнi збори засновникiв, виконавчий орган - генеральний директор, ревiзiйна комiсiя; управлiння пiдприємством: генеральний директор, технiчний директор, директор по виробництву ; основнi структурнi пiдроздiли: вiддiл ремонту, в т.ч. виробнича дiльниця, вiддiл дiагностики та випробувань, в т.ч. лабораторiя випробувань матерiалiв та лабораторiя польових випробувань; вiддiл шефмонтажу. конструкторський вiддiл надiйностi; обслуговуючи структурнi пiдроздiли: управлiння розвитку та забезпечення, бюро контролю виконання, якостi, центральний технiчний архiв, автотранспортне господарство, вiддiл органiзацiйної та ком"ютерної технiки, бухгалтерiя, адмiнiстративно - господарська служба. Вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представницт - немає. Дочiрнє пiдприємство: ТОВ "НВП "Електротехремонт", адреса (юридична та фактичного перебування): 69041, м. Запорiжжя, вул. Кремлiвська,67-А, 86% статутного капiталу.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу складає 92 особи. Середня чисельнiсть осiб, якi працювали за сумiсництвом (зовнiшнi сумiсники) - 2 особи. Чисельнiсть працiвникiв, якi працювали на умовах неповного робочого часу - 1 особа. Фонд оплати працi за 2014 рiк - 3438,0 тис.грн. ( 5061,3 тис.грн. у 2013 р.). Реальна заробiтна плата у порiвняннi з минулим роком зменшилась на 32%. Нестача висококвалiфiкованих фахiвцiв основного iнженерного профiлю, плиннiсть фахових кадрiв ( в пошуках вищеоплачуваної працi) негативнi фактори в процесi виробництва. Кадрова програма емiтента спрямована на забеспечення рiвня квалiфiкацiї робiтникiв - виробничим потребам високоякiсного продукту ( робiт) пiдприємства.
 
Емiтент до будь-яких об'єднань пiдприємств не належить.
 
Емiтентом спiльна дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами не проводилася.
 
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не поступало.
 
Бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть на пiдприємствi виконуються у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України, затвердженими Мiнiстерством фiнансiв України нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, iншими нормативно-правовими актами щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика у 2014 роцi визначалась наказом генерального директора №660 вiд 11.12.2013 р. "Про методологiю бухгалтерського та податкового облiку на пiдприємствi". Метод нарахування амортизацiї по основним засобам- прямолiнiйний.Метод оцiнки вартостi запосiв -за початковою вартiстю(фактичною вартiстю придбання).Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй iз значним (50% i бiльше) вкладом в статутний капiтал - метод участi в капiталi. Фiнансовi витрати признаються (вiдображаються) в витратах поточного перiоду (в якому вони нарахованi). Для визначення доходу вiд реалiзацiї робiт прийнято метод оцiнки ступеня завершеностi операцiй (спiввiдношенням об"єму закiнченої частини робiт до їх загального об"єму за договором в натуральному вимiрi,пiдтвердженому двустороннiм актом прийомки-передавання робiт замовника та виконавця).
 
Основний вид дiяльностi - роботи по ремонту, модернiзацiї, монтажу, дiагностицi стану трансформаторiв, реакторiв, iншого великого енергетичного обладнання на об"єктах замовникiв робiт (на Українi та за її межами). Польовi умови виконання робiт створюють їх залежнiсть вiд сезонних клiматичних змiн в країнах з читко вираженими порами року. Основнi замовники робiт - великi енергосистеми (АЕС, ГЕС, ТЕС, металургiчнi комбiнати i т. iнш.). Основнi ризики виробництва пов"язанi iз несприятливими процесами для бiзнесу в Українi: довготривала криза неплатежiв в енергетичнiй сферi; несвоєчасне вiдшкодування ПДВ з бюджету України; високi процентнi ставки українських банкiв по короткотермiнових позиках, що стають єкономiчно не вигiдними виробничим пiдприємствам з нормальним середнiм рiвнем рентабельностi виробництва; iнфляцiйними процесами нацiональної валюти; нехватка висококвалiфiкованих фахiвцiв iнженерного складу. Вимушенi заходи щодо зменшення ризикiв: стягнення боргiв дебiторiв в судовому порядку; розширення ринку збуту своїх робiт за межами України. Канали збуту i методи продажу, що застосовуються емiтентом, себе виправдовують та приносять регулярний дохiд. Проте, залишається першочерговим напрямком - спрямованiсть виробничого процесу на впровадження нових, бiльш конкурентноздатних видiв робiт (послуг) спрямованих на забезпечення пiдвищеної надiйностi енергообладнання в експлуатацii, зниження собiвартостi робiт. Джерела сировини, комплектуючих виробiв достатнi та доступнi, що дозволяє безперебiйно виконувати замовлення покупцiв. Конкуренцiя на ринку збуту робiт по ремонту, модернiзацiї, дiагностицi стану великого енергетичного обладнання не зменшується, але об"єм пропозицiй зростає у зв"зку iз наростанням зношеностi парку обладнання. Перспективнi плани розвитку емiтента передбачають рентабельнiсть виробництва на рiвнi 10% - 15%.
 
За останнi п"ять рокiв незначнi суми капiталовкладень направлялись на оновлення дiючих потужностей. Значного придбання активiв вiдбулось у 2012-2013 роках. Були закупленi амтомашини, необхiднi для перевезення обладнання. робiтникiв для виконання ремонтних i дiагностичних робiт. на на суму 444,4 тис.грн. На ремонт примiщення лабораторiї випробувань матерiалiв та лабораторiї польових випробувань було витрачено 295,0 тис.грн. Закуплено обладнання для дiагностики та випробувань на суму 255,0 тис.грн.На 47,0 тис.грн. закуплено ПК.У 2014 роцi активи не купувались iз-за скрутного фiнансового положення. Значного вiдчуження активiв не вiдбувалось. Процес виробництва потребує значних капiталовкладень в сучасне обладнання для забезпечення основного виробництва пiдприємства.
 
До пов'язаних осiб емiтента вiдносяться - ВАТ ХК "Електрозавод" м. Москва та ТОВ "НВП Електротехремонт". Згiдно з договором 071-12/2-00 вiд 30.07.2012 р.з ВАТ ХК "Електрозавод" у червнi 2014 р. виконанi роботи по монтажу трансформаторного обладнання на суму 942,3 тис.грн. Згiдно дог.054-13/3-00 вiд 07.08.2013 р. виконувались роботи по випробуванню трансформаторного масла, сума робiт склала 6,2 тис.грн. Метод оцiнки робiт - витрати плюс.
З ТОВ "НВП Електротехремонт" згiдно дог.098-14/3-00 вiд 12.11.14 р. виконанi роботи по диагностицi трансформатора на суму 3,0 тис.грн. Метод оцiнки - витрати плюс.
Згдно дог. 065-13/4-00 вiд01.09.2013 р.та дог. №70-14/4-00 вiд 01.09.2014 р. ТОВ "НВП Електротехремонт" орендує примiщення у емiтента. Сума оренди за рiк склала 10,0 тис.грн. Метод оцiнки - витрати плюс.
 
Основне виробниче обладнання емiтент не орендує. Специфiка виробництва, а саме, виконання робiт безпосередньо на об"єктах замовникiв робiт, передбачає тимчасове перемiщення (транспортування) основного виробничого обладнання на об"єкти замовникiв. Ступiнь використання дiагностичного, вимiрювального, лабораторного обладнання - напружений, вiдчувається його нестача. Чисте виробництво ТОВ НIЦ "ЗТЗ - Сервiс" не створює екологiчних проблем для довкiлля та одночасно вiдсутнi екологiчнi питання, що могли б позначитися на використаннi активiв пiдприємства. В планi капiтальних вкладень: у 2013 рiцi витрачено на проектно-сметну документацiю 14,0 тис.грн.на реконструкцiю iнженерно- лабораторного корпусу, але остаточно призупинено на не визначений термiн другу чергу реконструкцiї iнженерно- лабораторного корпусу, що була тимчасово призупинена у 2006 роцi, через брак коштiв. Необхiдне оновлення та збiльшення виробничих потужностей.
 
Серед основних проблем, що негативно впливають на дiяльнiсть емiтента, можна назвати хаотичнiсть в розвитку галузi вцiлому, через брак високопрофесiйного менеджменту. Негативно впливають на дiяльнiсть емiтента змiни в зовнiшньо-економiчнiй дiяльностi, прийнятi НБУ, що до скорочення срокiв розрахункiв за виконанi експортнi роботи.
 
На прпотязi звiтного року штрафнi санкцiї не сплачувались.
 
Значна сума дебiторської заборгованостi станом на кiнець звiтного року - прострочена та зв"язана ненадiйними замовниками, постачальниками, державною установою, а саме: ТОВ "НВП "Електротехремонт" - 60,0 тис.грн.; ВП "ЗАЕС" - 2328,6 тис.грн. (визнана замовником, в судовому порядку); ПК "Престо" - 1364тис.грн. (визнана постачальником, в судовому порядку) ; ВП "ЗАЕС" - 1174 тис.грн. (не визнана замовником прийнятих робiт, в судовому процесi). Можливий швидкий шлях покращення лiквiдностi емiтента - реформування системи судової та виконавчої гiлок в системi судоустрою України.
 
Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв станом на 31.12.2014 р. склала 9777,2 тис. грн.. Роботи завершенi але не визнанi ВП "ЗАЕС" (питання примусового визнання вирiшується в судовому порядку) вартiстю 1174 тис.грн. Прибутковiсть робiт закладена на рiвнi 10% - 15%.
 
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента передбачає збереження виробництва через полiпшення фiнансового стану, за рахунок освоєння нових ринкiв збуту робiт в країнах з помiрним клiматом у четвертому та першому кварталах року - Єгипет, Аргентина, Грецiя, а також за рахунок зниження собiвартостi робiт пiдприємства. Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента спрямована на збереження унiкальних знань та досвiду в галузi енергетики. Пошук робiт на пiдприємствах України, Росiї.
 
Емiтент, являючись науково -iнженерним центром, дослiдження та розробки в напрямку забезпечення пiдвищеної надiйностi роботи великого енергообладнання, продовження строкiв його експлуатацiї має основним об"єктом усiєї своєї основної дiяльностi.
 
Судовi справи, стороною яких виступає емiтент, станом на 31.12.2014 року вiдсутнi.
 
На виконаннi державних судових виконавцiв знаходяться накази на загальну суму 4 млн. грн. по судових справах 2001р. - 2013р., на користь емiтента.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 3351.000 3074.000 0.000 0.000 3351.000 3074.000
будівлі та споруди 2662.000 2607.000 0.000 0.000 2662.000 2607.000
машини та обладнання 259.000 195.000 0.000 0.000 259.000 195.000
транспортні засоби 296.000 207.000 0.000 0.000 296.000 207.000
інші 134.000 65.000 0.000 0.000 134.000 65.000
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 3351.000 3074.000 0.000 0.000 3351.000 3074.000
Опис Термiн та умови користування основними засобами, за всiма групами основних засобiв, вiдповiдають нормальним. Ступiнь зносу основних засобiв на початок звiтного року склав 53% їх первiсної вартостi., на кiнець року - 56,0%.. Протягом звiтного року були дооцiненi основнi засоби на 3,0 тис.грн.. Здається в оренду двом орендарям кiмнати в iнженерно-лабораторному корпусi емiтента, зi сроком оренди: 30.08.13 по 07.07.14 р.; 01.11.13 по 01.11.14 р. iз правом пролонгацiї на наступний рiк, за умови згоди орендодавця.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 8024.000 11316.000
Статутний капітал (тис. грн.) 1898.000 1898.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1876.000 1876.000
Опис Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 1300, 1595, 1695; статутний капiтал рядок 1400; скоригований статитний капiтал - рiзниця рядкiв 1400; 1425 та 1430
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 6126,0 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 166.000 X X
Податкові зобов'язання X 90.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 2163.000 X X
Усього зобов'язань X 2419.000 X X
Опис: Поточнi зобов'язання з оплати працi- 96,0 тис.грн., зi страхування - 53,0 тис.грн., з одержаних авансiв - 370,0 тис.грн. Податковихi зобов'язань з ПДВ до зменьшення - 228,0 тис.грн. Зайво перерахована сума ПК Престо - 70,0 тис.грн. Профнески iз заробiтної плати - 2,0 тис.грн., алiменти - 1,0 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги - 1238,0 тис.грн.,поточнi забеспечення-105,0 тис.грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ремонт, та технiчне обслуговування електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв послуги 4383.00 100.00 послуги 4383.00 100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 витрати на оплату працi 43.00
2 витрати на соцiальнi заходи 16.00
3 витрати на вiдрядження 16.00
4 послуги субпiдрядних органiзацiй 14.00

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ Аудиторська фiрма "Капiтал"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 20503140
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м.Запорiжжя, пр. Ленiна, 170-б, прим.№1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0150 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо повного пакету фiнансової звiтностi
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Науково-iнженерний центр «ЗТЗ - Сервiс»
за 2014 рiк

Нацiональнiй комiсiї
з цiнних паперiв та фондового ринку України
Власникам
ТОВ Науково-iнженерний центр «ЗТЗ-Сервiс»

Звiт щодо фiнансової звiтностi

Вступний параграф
Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Капiтал», свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв № 0150 вiд 26.01.2001, дiю якого продовжено до 04.11.2015р., проведено аудит фiнансової звiтностi компанiї Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Науково-iнженерний центр «ЗТЗ-Сервiс» (код ЄДРПОУ 13605779; мiсцезнаходження органа управлiння: м. Запорiжжя, Днiпропетровське шосе, 11; дата державної реєстрацiї 08.09.1994р.), яка включає:
Баланс станом на 31 грудня 2014 року,
Звiт про фiнансовi результати за 2014 рiк,
Звiт про рух грошових коштiв за 2014 рiк,
Звiт про власний капiтал за 2014 рiк,
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк,
опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки.
Фiнансова звiтнiсть компанiї пiдготовлена вiдповiдно до вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України, iнших нормативно-правових актiв щодо ведення та складання фiнансової звiтностi в Українi.
Аудит було здiйснено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, видання 2013 року.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мають суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв проведеного нами аудиту.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми розглянули вплив подiй та операцiй вiдомих нам i якi мали мiсце до дати аудиторського висновку. На нашу думку, аудиторськi докази, якi були нами отриманi, є достатнiми i прийнятними для висловлення модифiкованої аудиторської думки.

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
У складi iншої дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2014 врахована заборгованiсть, за якою проводиться процедура виконавчого впровадження, у розмiрi 1 364 тис. грн. Тобто таку заборгованiсть слiд визнавати сумнiвною. Фактично компанiєю не розраховано резерв сумнiвних боргiв на вищевказану заборгованiсть, що не вiдповiдає вимогам П(С)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть». Ця сума впливає на чистий прибуток та власний капiтал учасникiв Товариства.
Дане питання може мати суттєвий, проте не всеохоплюючий вплив на фiнансовi звiти пiдприємства, тому ми висловлюємо умовно-позитивну думку щодо наданих фiнансових звiтiв.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Науково-iнженерний центр «ЗТЗ-Сервiс» за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, складена в усiх суттєвих аспектах у вiдповiдностi до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашої думки, хочемо звернути увагу користувачiв на наступне.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Науково-iнженерний центр «ЗТЗ-Сервiс» функцiонує в нестабiльному середовищi, що пов’язано iз полiтичною та фiнансовою кризою в Українi у 2014 роцi, поширенням зони збройного конфлiкту. Тому на дату надання аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на лiквiднiсть та дохiд Товариства, стабiльнiсть i структуру його операцiй iз контрагентами. В результатi виникає суттєва невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Товариства та спроможнiсть Товариства обслуговувати та платити за своїми боргами по мiрi настання строкiв їх погашення.
Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть бути необхiдними в результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, коли вони стануть вiдомими та можуть бути оцiненi.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Аудит проведено Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Капiтал», свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв № 0150 вiд 26.01.2001, дiю якого продовжено до 04.11.2015р.
Аудит проводився на пiдставi договору вiд 12.05.2008 № 10/08 та додаткової угоди № 3 вiд 30.06.2011, у строк з 23.03.2015 по 23.04.2015.

Директор ТОВ Аудиторська фiрма «Капiтал» I.Г. Дядюра ____________
(Сертифiкат аудитора серiї А № 005338 вiд 27.06.2002,
чинний до 27.06.2017)

23 квiтня 2015 року
69035, м. Запорiжжя, пр. Ленiна, 170-б, прим. № 1, тел. (061) 213-17-45
Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю необоротних та оборотних активiв Товариства станом на 31 грудня 2013 р. Через характер облiкових записiв ми не мали змоги пiдтвердити вартiсть запасiв та основних засобiв Товариства на вищевказану дату за допомогою iнших аудиторських процедур.
Перелiченi питання можуть мати суттєвий, проте не всеохоплюючий вплив на фiнансовi звiти пiдприємства, тому ми висловлюємо умовно-позитивну думку щодо наданих фiнансових звiтiв.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Науково-iнженерний центр «ЗТЗ-Сервiс» за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, складена в усiх суттєвих аспектах у вiдповiдностi до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашої думки, звертаємо Вашу увагу на такий факт.
Фiнансова звiтнiсть ТОВ Науково-iнженерний центр «ЗТЗ-Сервiс» за 2013 рiк пiдготовлена на основi припущення, зробленого управлiнським персоналом, щодо безперервного функцiонування пiдприємства в майбутньому, яке передбачає спроможнiсть пiдприємства реалiзовувати активи та виконувати свої зобов’язання у ходi здiйснення звичайної дiяльностi. Використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi товариства перевiрено шляхом проведення фiнансового аналiзу дiяльностi товариства згiдно з МСА 570 «Безперервнiсть».
На нашу думку, фiнансовий стан ТОВ Науково-iнженерний центр «ЗТЗ-Сервiс» станом на 31.12.2013р. можна охарактеризувати як середнiй рiвень лiквiдностi та платоспроможностi.
Проте, слiд врахувати, що Товариство функцiонує в нестабiльному середовищi, що пов’язано iз полiтичною та фiнансовою кризою в Українi та Автономнiй Республiцi Крим у 2014 роцi. Тому на дату надання аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на лiквiднiсть та дохiд Товариства, стабiльнiсть i структуру його операцiй iз контрагентами. В результатi виникає суттєва невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Товариства та спроможнiсть Товариства обслуговувати та платити за своїми боргами по мiрi настання строкiв їх погашення. Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть бути необхiдними в результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, коли вони стануть вiдомими та можуть бути оцiненi.

Звiт щодо вимог законодавчих i нормативних актiв
Розкриття iнформацiї вiдповiдно до вимог Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 № 1528
Стан бухгалтерського облiку
На пiдставi проведених тестiв можна зазначити, що бухгалтерський облiк в цiлому ведеться товариством у вiдповiдностi до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку та наказу пiдприємства вiд 31.12.2011 № 685 «Про методологiю бухгалтерського та податкового облiку на пiдприємствi».
У звiтному перiодi облiкова полiтика компанiї не змiнювалась.
Розкриття iнформацiї про активи
Облiк нематерiальних активiв (визнання, класифiкацiя, оцiнка, амортизацiя тощо) вiдповiдає, в усiх суттєвих аспектах, П(С)БО 8 «Нематерiальнi активи» та облiковiй полiтицi компанiї.
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2013 року складає 156 тис. грн., сума накопиченої амортизацiї – 126 тис. грн., або 77 % первiсної вартостi нематерiальних активiв. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється за прямолiнiйним методом протягом термiну корисного використання, який встановлюється компанiєю при визнаннi об’єкта активом. У звiтному перiодi введено в експлуатацiю нематерiальних активiв на суму 18 тис. грн., до складу яких увiйшла вартiсть iнших нематерiальних активiв (програмне забезпечення).
Данi аналiтичного облiку нематерiальних активiв вiдповiдають даним синтетичного облiку та даним первинних документiв, на основi яких було зроблено записи у регiстрах бухгалтерського облiку.
Облiк основних засобiв та незавершених капiтальних iнвестицiй (визнання, класифiкацiя, оцiнка, амортизацiя тощо) вiдповiдає, в усiх суттєвих аспектах, П(С)БО 7 «Основнi засоби» та облiковiй полiтицi компанiї.
У складi незавершених капiтальних iнвестицiй станом на 31.12.2013 вiдображена вартiсть капiтального будiвництва у сумi 50 тис. грн.
Основнi засоби вiдображенi у балансi за первiсною та переоцiненою вартiстю. У звiтному роцi компанiєю проведено переоцiнку частини об’єктiв обладнання, вартiсть якого вiдображена в балансi за справедливою вартiстю станом на 18.12.2013. Переоцiнка основних засобiв проводилась на пiдставi угоди № 13/308 вiд 17.12.2013 iз ТОВ «Брок Сервiс Плюс». У звiтному перiодi первiсна вартiсть основних засобiв переоцiнена (збiльшена) на 2,3 тис. грн.
Нарахування амортизацiї для всiх груп основних засобiв здiйснюється за прямолiнiйним методом, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 7 та облiковiй полiтицi компанiї. До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв компанiя вiдносить активи, строк служби корисного використання яких бiльше одного року, а вартiсть перевищує 2,5 тис. грн. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв та бiблiотечних фондiв нараховується у розмiрi 100 % їх вартостi в першому мiсяцi використання об’єктiв.
Залишкова вартiсть основних засобiв, якi тимчасово не використовуються, на дату балансу складає 106 тис. грн. Первiсна вартiсть основних засобiв, оформлених у заставу, складає 631 тис. грн.
Данi аналiтичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним синтетичного облiку та даним первинних документiв, на основi яких було зроблено записи у регiстрах бухгалтерського облiку.
Облiк запасiв компанiї (визнання, класифiкацiя, оцiнка тощо) вiдповiдає, в усiх суттєвих аспектах, П(С)БО 9 «Запаси» та облiковiй полiтицi компанiї. Оцiнка запасiв при їх вибуттi здiйснювалась за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв (ФIФО), що вiдповiдає облiковiй полiтицi товариства i протягом звiтного перiоду не змiнювалась. Данi аналiтичного облiку запасiв вiдповiдають даним синтетичного облiку та пiдтвердженi даними первинних документiв, на основi яких було зроблено записи у регiстрах бухгалтерського облiку.
Облiк дебiторської заборгованостi (визнання, класифiкацiя, оцiнка тощо) вiдповiдає, в усiх суттєвих аспектах, П(С)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть». Дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) вiдображена у балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв нарахований вiдповiдно до облiкової полiтики компанiї за методом визначення питомої ваги безнадiйних боргiв у чистому доходi.
Iнша дебiторська заборгованiсть вiдображена у балансi за первiсною вартiстю. У складi iншої дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2013 врахована заборгованiсть у розмiрi 1 364 тис. грн., за якою проводиться процедура виконавчого впровадження. На нашу думку, таку заборгованiсть слiд визнавати сумнiвною. Компанiєю не розраховано резерв сумнiвних боргiв на вищевказану заборгованiсть, що не вiдповiдає вимогам П(С)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть».
Дебiторську заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв у розмiрi 59 тис. грн. складає сума заборгованостi пов’язаних осiб компанiї.
Сума грошових коштiв, вiдображених у балансi на початок 2013 року та на 31.12.2013 року, пiдтверджена банкiвськими та касовими документами.
У складi iнших оборотних активiв станом на 31.12.2013 року врахованi сума податкового кредиту за розрахунками з бюджетом у розмiрi 2 тис. грн. та сума податкових зобов’язань за розрахунками з бюджетом у розмiрi 10 тис. грн.
Розкриття iнформацiї про зобов’язання
Облiк зобов’язань (визнання, класифiкацiя, оцiнка тощо) ведеться вiдповiдно до П(С)БО 11 «Зобов’язання».
Вiдповiдно до облiкової полiтики товариством нараховуються забезпечення виплат для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат на виплату вiдпусток працiвникам. Облiк забезпечень ведеться, в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до П(С)БО 11 «Зобов'язання» та П(С)БО 26 «Виплати працiвникам».
Сума вiдстрочених податкових зобов’язань компанiї станом на 31.12.2012 року складає 297 тис. грн. Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання розрахованi за тимчасовими рiзницями з використанням балансового методу i ставки податку на прибуток, яка буде дiяти в перiод погашення тимчасової рiзницi, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 17 «Податки на прибуток». Сума збiльшення вiдстрочених податкових зобов’язань у звiтному перiодi у розмiрi 124 тис. грн. врахована як збiльшення витрат з податку на прибуток.
У складi iнших поточних зобов’язань врахованi податковий кредит з податку на додану вартiсть у розмiрi 229 тис. грн. та розрахунки з iншими кредиторами - 83 тис. грн.
Розкриття iнформацiї про власний капiтал
Власний капiтал складається iз статутного капiталу, iншого додаткового капiталу, резервного капiталу, нерозподiленого прибутку, вилученого капiталу.
Облiк власного капiталу у 2013 роцi ведеться, за винятком впливу питань, описаних у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
Сума вилученого на 31.12.2013 капiталу складає 22 тис. грн. Вiдповiдно до п. 8.2 Статуту Товариства ця частка протягом 12 мiсяцiв з дати реєстрацiї Товариства (28 вересня 2011р.), може бути викупленою його учасниками або, за попереднiм погодженням з ними, третiми особами, якi матимуть бажання прийняти участь у ТОВ НIЦ «ЗТЗ-Сервiс». Якщо протягом цього строку, за викупом цiєї частини частки, закрiпленої за ТОВ НIЦ «ЗТЗ-Сервiс», не звернеться жодна особа, - Товариство повинно буде зменшити розмiр статутного капiталу на суму 21 780,00 грн.
У звiтному роцi Товариство не здiйснило продаж частки вилученого капiталу та не проводило дiй щодо зменшення Статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам Статуту.
Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого збитку
За даними Звiту про фiнансовi результати чистий збиток компанiї за 2013 рiк складає 3 447 тис. грн. та розрахований, за винятком впливу питань, описаних у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.

Розкриття iнформацiї вiдповiдно Вимогам до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiс емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 № 1360
Iнша вiдповiдальнiсть аудитора
Iншою вiдповiдальнiстю є висловлювання думки щодо iншої iнформацiї, розкриття якої вимагається рiшенням Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 № 1360.
Перевiрка iншої iнформацiї проводилась на пiдставi МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». Для отримання розумiння наявностi суттєвої невiдповiдностi або викривлення фактiв мiж iншою iнформацiєю та перевiреною аудитором фiнансовою звiтнiстю виконувались запити персоналу компанiї та аналiтичнi процедури.

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485. Пiд розрахунковою вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.
Вартiсть чистих активiв товариства станом на 31 грудня 2013 року складає 11 316 тис. грн. та перевищує розмiр скоригованого статутного капiталу, який складає 1876 тис. грн., що вiдповiдає вимогам статтi 144 Цивiльного кодексу України.
Вiдповiднiсть фiнансової звiтностi, що пiдлягала аудиту, iншiй iнформацiї, що розкривається емiтентом
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв нами не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю, не встановлено.
У звiтному перiодi не вiдбувались подiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв.
Виконання значних правочинiв
Значний правочин – правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
У 2013 роцi Товариство здiйснювало свою дiяльнiсть у органiзацiйно-правовiй формi у виглядi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю. Таким чином, на Товариство не розповсюджуються вимоги ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17 вересня 2008 р. № 514-VI щодо здiйснення значних правочинiв.
Вiдповiдно до Статуту Товариства операцiї на суму, яка перевищує 150 тис. грн., узгоджуються загальними зборами акцiонерiв.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариством дотриманi вимоги Статуту вiдносно виконання правочинiв, вартiсть яких перевищує 150 тис. грн., та прийнятих рiшень учасникiв.

Стан корпоративного управлiння компанiї
У 2013 роцi Товариство здiйснювало свою дiяльнiсть у органiзацiйно-правовiй формi у виглядi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю.
У данiй органiзацiйно-правовiй формi у Товариства не виникає необхiдностi приведення у вiдповiднiсть до норм Закону України «Про акцiонернi товариства» Статуту та iнших внутрiшнiх положень i тому у своїй дiяльностi Товариство керується Законом України «Про господарськi товариства» та вiдповiдними пiдзаконними нормативно-правовими актами.
Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства
Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства проводилась вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi».
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища», ми виконали процедури оцiнки стану внутрiшнього контролю пiдприємства.
Нами були наданi запити до управлiнського персоналу, якi на нашу думку, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Ми виконали аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi, з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Ми отримали розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Для оцiнки ризикiв суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства ми використовували своє професiйне судження. При виконаннi аудиторських процедур ми отримали розумiння системи контролю, якi були розробленi та впровадженi управлiнським персоналом товариства для запобiгання та виявлення шахрайства.
Пiд час аудиту ми не знайшли фактiв та тверджень про шахрайство, якi б могли привернути нашу увагу. На нашу думку, заходи контролю, якi застосував та яких дотримувався управлiнський персонал компанiї для запобiгання й виявлення шахрайства, є вiдповiдними та ефективними.
Ми вважаємо, що отримали достатнi докази того, що ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства низький.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Аудит проведено Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Капiтал», свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв № 0150 вiд 26.01.2001, дiю якого продовжено до 04.11.2015р.
Аудит проводився на пiдставi договору вiд 12.05.2008 № 10/08 та додаткової угоди № 3 вiд 30.06.2011, у строк з 27.03.2014 по 14.04.2014.

Директор ТОВ Аудиторська фiрма «Капiтал» I.Г. Дядюра ____________
(Сертифiкат аудитора серiї А № 005338 вiд 27.06.2002,
чинний до 27.06.2017)
Аудитор ТОВ Аудиторська фiрма «Капiтал» О.В. Святун ___________
(Сертифiкат аудитора № 006920 вiд 26.04.2012,
чинний до 26.04.2017)
14 квiтня 2014 року
69035, м. Запорiжжя, пр. Ленiна, 170-б, прим. № 1, тел. (061) 213-17-45

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 1 1
2 2013 1 1
3 2012 1 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Реєстрацiю учасникiв товариства здiйснював секретар зборiв. Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Видача позики Товариству Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Емiтент є товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю, тому наглядова рада не обирається. Органами управлiння є: загальнi збори учасникiв - вищий орган управлiння; Генеральний директор - виконавчий орган, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства; Ревiзiйна комiсiя - орган, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу.
Інші (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) акцiонерне товариство перетворене в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, наглядова рада вiдсутня

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні Ні Ні Так
Затвердження зовнішнього аудитора Так Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Ні Так Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Ні Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть):

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Науково-iнженерний центр "ЗТЗ-Сервiс" за ЄДРПОУ 13605779
Територія за КОАТУУ 2310136900
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності за КВЕД 33.14
Середня кількість працівників 92
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул.Днiпропетровське шосе,буд.11, м.Запорiжжя,69069
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 30 21 0
первісна вартість 1001 156 147 0
накопичена амортизація 1002 126 126 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 50 50 0
Основні засоби: 1010 3351 3074 0
первісна вартість 1011 7763 7702 0
знос 1012 4412 4628 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 3431 3145 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 2512 2048 0
Виробничі запаси 1101 261 214 0
Незавершене виробництво 1102 2239 1816 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 12 18 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 4510 2957 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

15

14

0
з бюджетом 1135 703 380 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 429 380 0
з нарахованих доходів 1140 1 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 59 72 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1554 1540 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1646 566 0
Готівка 1166 0 2 0
Рахунки в банках 1167 1646 564 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 12 56 0
Усього за розділом II 1195 11012 7633 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 14443 10778 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1898 1898 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 1067 1043 0
Додатковий капітал 1410 2349 2349 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 475 475 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 5549 2281 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 22 ) ( 22 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 11316 8024 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 297 335 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 215 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 512 335 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 400 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 1381 1238 0
за розрахунками з бюджетом 1620 26 90 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 77 53 0
за розрахунками з оплати праці 1630 161 96 0
за одержаними авансами 1635 93 370 0
за розрахунками з учасниками 1640 166 166 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 105 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 311 301 0
Усього за розділом IІІ 1695 2615 2419 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 14443 10778 0

Примітки Склад i суми (тис.грн.) рядка 1155 "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть": розрахунки з пiдзвiтними особами - 127,0 тис.грн.; розрахунки за претензiями ( ПК "Престо" за поставленi комплектуючи, рiшення суду) - 1364 тис.грн.; витрати на провадження судових процесiв - 30,0 тис.грн.; розрахунки з ФСС -1,0 тис.грн..; позика спiвробiтнику - 18,0 тис.грн.Разом:1540,0 тис.грн.
Склад i суми рядка 1690 " Iншi поточнi зобов"язання" : податковы зобов'язання з ПДВ до зменшення - 228,0 ттс.грн.; ВК "Престо" помилкови зарахованi на рахунок в КАБ "Слав'янський" - 70,0 тис.грн.; профнески iз заробiтної плати - 2,0 тис.грн.; алiменти - 1,0 тис.грн. Разом 301,0 тис.грн.
Метод визначення резерву сумнiвних боргiв: виходячи з питомої ваги безнадiйних боргiв у чистому доходi вiд реалiзацiї робiт, на умовах наступної оплати.
Метод оцiнки запасiв на дату балансу: за первiсною вартiстю (фактичною).
Метод амортицацiї основних засобiв: прямолiнiйний.
Метод амортизацiї МНМА та бiблiотечних фондiв: 100% вартостi у першому мiсяцi їх використання.
Метод амортизацiї нематерiальних активiв: прямолiнiйний.
Вартiсть, за якою основнi засоби вiдображенi в балансi: переоцiнена та залишкова.
Вартiсть, за якою нематерiальнi активи вiдображенi в балансi: первiсна та залишкова. Переоцiнка статей фiнансових звiтiв у 2013 роцi: станом на 31.12.2013 оцiнена справедлива вартiсть основних засобiв, по яких нарахована амортизацiя 100% їх вартостi, та якi продовжують експлуатуватись у виробничому процесi. Дiапазон строкiв корисного використання основних засобiв: вiд 24 до 600 мiсяцiв. Дiапазон строкiв корисного використання нематерiальних активiв: вiд 12 до 120 мiсяцiв. Зарахування запасiв на баланс пiдприємства вiдбувається за первiсною вартiстю. При вiдпуску запасiв на виробництво їх оцiнка вiдбувається за iдентифiкованою собiвартiстю. Пiдприємство створює забезпечення майбутнiх виплат персоналу: нарахування вiдпускних . Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображено за собiвартiстю. Поточнi фiнансовi iнвестицiї - вiдсутнi. Фiнансовi витрати признаються (вiдображаються) в витратах поточного перiоду, в якому вони нарахованi.
Керівник Федянiн В.Д.
Головний бухгалтер Казбекова Л.I

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Науково-iнженерний центр "ЗТЗ-Сервiс" за ЄДРПОУ 13605779
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 4383 9521
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 3700 ) ( 7622 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

683

1899
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 660 712
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 3406 ) ( 4681 )
Витрати на збут 2150 ( 96 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1037 ) ( 951 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 3196 ) ( 3021 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 13 ) ( 16 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 80 )
Інші витрати 2270 ( 46 ) ( 206 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 3255 ) ( 3323 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -38 -124
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 3293 ) ( 3447 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 3 2
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 3 2
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 3 2
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -3290 -3445

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 506 675
Витрати на оплату праці 2505 3451 5067
Відрахування на соціальні заходи 2510 1291 1898
Амортизація 2515 320 344
Інші операційні витрати 2520 2324 5931
Разом 2550 7892 13915

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Визначення доходу вiд реалiзацiї робiт проводиться методом оцiнки ступенi завершенностi операцiй - вiдсотком в загальнiй цiнi (кошториснiй вартостi) договору iз замовником робiт: вiдношенням об"єму завершеної частки робiт до загального об"єму робiт, передбаченому умовами договору (в натуральних вимiрах) що пiдтверджується двостороннiм актом виконаних робiт. Вiдображення в облiку фактичних операцiйних витрат на виконання робiт та доходiв вiд їх реалiзацiї здiйснюється методом вивчення (вимiру) виконаних об"ємiв робiт по кожнiй угодi, з кожним замовником робiт - окремо, за наявностi первинних пiдтвердних документiв щодо витрат та доходiв. Доходи i витрати вiд надзвичайних подiй - вiдсутнi, через вiдсутнiсть таких подiй у 2014 роцi. Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi у бюджет в 2014 роцi не сплачувався
Керівник Федянiн В.Д.
Головний бухгалтер Казбекова Л.I.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Науково-iнженерний центр "ЗТЗ-Сервiс" за ЄДРПОУ 13605779
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

5386

8741
Повернення податків і зборів 3005 0 128
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 3 66
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1285 753
Надходження від повернення авансів 3020 0 22
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 16 16
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 1 0
Надходження від операційної оренди 3040 9 21
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 180 355
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 1258 )

( 1544 )
Праці 3105 ( 2891 ) ( 4257 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1452 ) ( 2147 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 576 ) ( 1046 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 249 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 69 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 507 ) ( 797 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 569 ) ( 1053 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 30 ) ( 9 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 1225 ) ( 2968 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1121 -2922
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 2 )
необоротних активів 3260 ( 17 ) ( 323 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -17 -325
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 400
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 400 96
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 20 ) ( 9 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -420 295
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1558 -2952
Залишок коштів на початок року 3405 1646 4581
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 478 17
Залишок коштів на кінець року 3415 566 1646

Примітки Iншi надходження складаються з наступного: лiкарнянi з фонду соц.страху - 19,6 тис.грн.; % банка за залишки на рахунку - 16,0 тис.грн.;повернення витрат на вiдрядження - 120,7 тис.грн.; повернення вiдпускних - 3,2 тис.грн.; повернення забеспечення договору - 16,6 тис.грн.; пеня згiдно умов договору - 1,3 тис.грн.; повернення з бюджету вiдпускних участникам лiквiд. аварiї на ЧАЕС - 2,6 тис.грн.Разом 180,0 тис.грн. Iншi витрачання;0,3% вiд ФОП профсоюзнiй органiзацiї - 31,8 тис.грн.; алiменти - 15,5тис.грн..; витрати на вiдрядження - 1157,8 тис.грн.; надана фiнансова позика - 20,0 тис.грн.; страхування забезпечення виконання договору - 29,9 тис.грн.. Разом: 1225,0 тис.грн.
Керівник Федянiн В.Д.
Головний бухгалтер Казбекова Л.I.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Науково-iнженерний центр "ЗТЗ-Сервiс" за ЄДРПОУ 13605779
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Науково-iнженерний центр "ЗТЗ-Сервiс" за ЄДРПОУ 13605779
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 1898 1067 2349 475 5549 0 -22 11316
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -2 0 0 -2
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 1898 1067 2349 475 5547 0 -22 11314
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -3293 0 0 -3293
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 3 0 0 0 0 0 3
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 3 0 0 0 0 0 3
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -27 0 0 27 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -24 0 0 -3266 0 0 -3290
Залишок на кінець року 4300 1898 1043 2349 475 2281 0 -22 8024

Примітки У 2014 роцi проведена дооцiнка основних засобiв на суму 3,0 тис.грн.Протягом року списанi ОЗ ранiше дооцiненi на суму 27,0 тис.грн.
Керівник Федянiн В.Д.
Головний бухгалтер Казбекова Л.I.